• มีกิจกรรมทั้งหมด 0

เพราะใช้เบราว์เซอร์ที่เสื่อมหรือเก่า บางฟังก์ชั่นอาจจะไม่ทำงาน

ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อสัญญาบริการโมนิพลา

ข้อที่ 1. นิยาม

“โมนิพลา” เป็นเว็บไซต์และบริการซึ่งบริหารจัดการโดย ดรีม อินคูเบเตอร์ อิงค์ (DREAM INCUBATOR INC.) และบริษัทในเครือ (จากนี้ในสัญญาเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายของธุรกิจ (ต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ส่งเสริมการขาย”)ให้แก่ผู้ใช้โมนิพลา (ต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ใช้”)

ข้อ 2. สัญญาฉบับนี้

สัญญาฉบับนี้ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการโมนิพลาและผู้ใช้โมนิพลา

ข้อ 3. การสมัครเข้าร่วมและการให้ความยินยอม

ผู้ใช้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมหรือติดตั้งโมนิพลาจะต้องกรอกใบสมัครบนเว็บไซต์ของบริษัท การคลิกปุ่มส่งจะถือว่าได้ทำการสมัครอย่างเป็นทางการ ระหว่างนั้นผู้สมัครรับรองว่าเขาหรือเธอเป็นบุคคลที่มีอายุตามที่กฎหมายกำหนดในการเข้าทำสัญญา
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและอาจปฏิเสธหลังจากตรวจสอบการสมัคร ในกรณีนี้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือขอให้เปิดเผยเหตุผลในการปฏิเสธ ทั้งต่อบริษัทหรือผู้ส่งเสริมการขายในการที่ถูกปฏิเสธ
ผู้ใช้ยอมรับว่าเขาหรือเธอจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวโดยกรอกใบสมัครเพื่อการรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ดังนั้นผู้ใช้ตกลงว่าบริษัทหรือผู้ส่งเสริมการขายอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวตามข้อมูลการลงทะเบียนและเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้เขียน ส่ง แก้ไข หรือสร้าง สำหรับโมนิพลาได้
ผู้ใช้ตกลงรับข้อมูล รวมถึงโฆษณาผ่านทางอีเมล์จากบริษัทหรือผู้ส่งเสริมการขาย

ข้อ 4. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ผู้ใช้รับผิดชอบการป้องกันความปลอดภัยเกี่ยวกับความลับของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่านที่เขาหรือเธอตั้งขึ้น ผู้ใช้จะต้องรายงานให้บริษัททราบทันทีและดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทแนะนำ ในกรณีเช่นนี้เป็นดุลพินิจของบริษัทว่าจะออกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ให้หรือไม่
ผู้ใช้ตกลงว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ในการออกรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ให้ใหม่ และการออกรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
ผู้ใช้จะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้หรือใช้ร่วมกับบุคคลอื่นในการพิสูจน์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือบริการที่เข้าถึงได้ผ่านทางการพิสูจน์ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
การใช้บริการที่เข้าถึงได้โดยการใช้ข้อมูลพิสูจน์บุคคลของผู้ใช้ หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ขัดแย้งกับข้อสัญญานี้ รวมถึงการใช้บริการและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้โดยบุคคลอื่น จะถือว่าเป็นการใช้และการกระทำของผู้ใช้ ไม่ว่าผู้ใช้จะเป็นผู้กระทำการนั้นหรือไม่และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบทั้งหมด
ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดทั้งหมดสำหรับการจัดการข้อมูลพิสูจน์บุคคลรวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ต้องสันนิษฐานว่าบริษัทไม่มีความรับผิดในความเสียหายซึ่งอาจเกิดจากผลของความล่าช้าในการออกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การไม่สามารถออกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การปฏิเสธการให้บริการต่อไป หรือการใช้ข้อมูลพิสูจน์บุคคลของผู้ใช้โดยบุคคลภายนอก

ข้อ 5. ลิขสิทธิ์

ผู้ใช้ให้คำมั่นว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้ประกาศ แก้ไข หรือมอบให้นั้นไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ผู้ส่งเสริมการขาย ผู้ใช้อื่น หรือบุคคลภายนอก
ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทหรือผู้ส่งเสริมการขายนำเนื้อหาที่ผู้ใช้ประกาศ แก้ไข หรือที่มอบให้โมนิพลา ไปใช้ ระหว่างช่วงเวลาแคมเปญของผู้ส่งเสริมการขาย บริษัทหรือผู้ส่งเสริมการขายอาจสรุปและตัดตอนเนื้อหาที่ผู้ใช้เขียน หรือปรับเปลี่ยน หรือลดขนาดของรูปภาพหรือวีดิโอที่ประกาศไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่มีความรับผิดสำหรับการใช้เนื้อหาที่ประกาศอย่างไม่สุจริตโดยผู้ส่งเสริมการขายหรือผู้ใช้อื่นๆ
ผู้ใช้ทราบและยอมรับว่าหากบริษัทหรือผู้ส่งเสริมการขายตัดสินโดยใช้ดุลพินิจว่าเนื้อหาใดก็ตามมีความไม่เหมาะสม เนื้อหานั้นจะต้องถูกลบ ในกรณีนี้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือขอเหตุผลในการลบหรือให้บริษัทหรือผู้ส่งเสริมการขายรับผิดชอบในเรื่องนี้

ข้อ 6. การเปลี่ยนแปลงการบริการ

บริษัทจะจัดหาบริการให้แก่ผู้ใช้ตามสัญญานี้ บริษัทอาจเปลี่ยนลักษณะหรือองค์ประกอบของการบริการที่จัดให้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน โดยที่บริษัทไม่ได้มีหน้าที่ต้องดำเนินการ แต่บริษัทอาจส่งอีเมล์แจ้งความเปลี่ยนแปลงให้ทราบหลังจากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ข้อ 7. การระงับ การหยุด และการเพิกถอนบริการ

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกโมนิพลาไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมในกรณีด้านล่างนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อการบำรุงรักษาระบบหรือโครงสร้างอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ อัคคีภัย สงคราม การจลาจล ความไม่สงบ ข้อพิพาททางแรงงาน หรือเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้
ในกรณีที่ระบบเกิดความขัดข้องจนการเชื่อมต่อระหว่างบริษัทและโมนิพลาบกพร่อง
ในกรณีที่มีการแทรกแซงของแหล่งพลังงานจนการเชื่อมต่อระหว่างบริษัทและโมนิพลาบกพร่อง
ในกรณีความบกพร่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงปัญหาระบบเครือข่ายกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่โมนิพลาถูกเชื่อมต่อ
สำหรับการบริการทางเทคโนโลยีหรือทางด้านการปฏิบัติงานที่กำหนดอื่นๆ

ข้อ 8. การสละสิทธิ์

บริษัทไม่รับประกันถึงความถูกต้อง ความมีประโยชน์ ความเป็นปัจจุบัน หรือความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายของผู้ส่งเสริมการขายที่ประกาศลงบนเว็บไซต์โมนิพลา หรือข้อมูลดังกล่าวจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
ในกรณีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และผู้ส่งเสริมการขายในเรื่องการใช้โมนิพลา ผู้ใช้และผู้ส่งเสริมการขายจะต้องแก้ปัญหาโดยตรงและรวดเร็วภายใต้กฎเกณฑ์ที่ประกาศในโมนิพลา โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว
ผู้ใช้ตกลงว่าหากบริษัทตัดสินว่าข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่โดยผู้ใช้เว็บไซต์โมนิพลามีความไม่เหมาะสม บริษัทอาจใช้ดุลพินิจลบข้อมูลที่เป็นปัญหาได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเหตุผลแต่อย่างใด ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือร้องขอเหตุผลในการลบข้อมูลหรือให้บริษัทรับผิดชอบในกรณีนี้ บริษัทไม่รับประกันการควบคุมและการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้เผยแพร่ในเว็บไซต์โมนิพลาภายใต้ข้อตกลงในวรรคนี้
บริษัทไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลของการสื่อสารกับงานภายนอกหรือการติดต่อกับธุรกิจอื่นผ่านการใช้โมนิพลา
บริษัทไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายต่อผู้ใช้ในกรณีที่เกิดจากการระงับ การหยุด การเพิกถอน หรือระบบการทำงานขัดข้องซึ่งมีสาเหตุจากระบบ เครือข่าย หรือความผิดพลาดในลักษณะเดียวกัน
บริษัทไม่รับรองการป้องกันไวรัสหรือเนื้อหาที่เสียหายอื่นๆ จากการส่งทางอีเมล์จากเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือโดเมนของโมนิพลา และบริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จัดการชดเชยสำหรับความเสียหายหรือปัญหาที่เกิดกับผู้ใช้ในกรณีดังกล่าว
บริษัทไม่รับรองการจัดเก็บงานเขียน รูปภาพ วีดิโอ และข้อมูลอื่นๆในโมนิพลา เมื่อผู้ใช้อัพโหลดข้อมูล ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลไว้กับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือไว้ที่อื่นเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
รายการส่งเสริมการขาย คุณภาพของสินค้าและบริการที่โฆษณาลงในโมนิพลาเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งเสริมการขายที่จัดหาสินค้า บริการ และข้อมูลมาให้ บริษัทไม่มีเหตุรับผิดในเรื่องเกี่ยวกับ และ/หรือ ที่เกิดขึ้นจากสินค้า บริการ และข้อมูลที่ผู้ส่งเสริมการขายจัดหาหรือการกระทำ พฤติการณ์ ความประพฤติ และ/หรือความเพิกเฉยในส่วนของผู้ส่งเสริมการขาย ความไม่พอใจใดๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จัดหาโดยผู้ส่งเสริมการขาย จะต้องร้องเรียนไปที่ผู้ส่งเสริมการขาย

ข้อ 9. การกระทำที่ต้องห้าม

บริษัทห้ามกระทำการตามรายการในการใช้โมนิพลาดังต่อไปนี้
การกระทำที่อาจละเมิดต่อลิขสิทธิ์ สิทธิในลักษณะเดียวกัน หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆของบริษัท ผู้ใช้อื่น หรือบุคคลอื่น
การกระทำที่อาจละเมิดต่อทรัพย์สิน ความเชื่อทางศาสนา หรือความเป็นส่วนตัวของบริษัท ผู้ใช้อื่น หรือบุคคลภายนอก
การกระทำที่ฝ่าฝืนต่อสิทธิตามกฎหมายของบริษัท ผู้ใช้อื่น หรือบุคคลภายนอกในทางใดทางหนึ่ง
การกระทำที่ถูกห้ามโดยข้อตกลงหรือสัญญากับผู้ใช้อื่นหรือบุคคลภายนอก
การกระทำที่อาจหมิ่นประมาทบริษัท ผู้ใช้อื่น หรือบุคคลภายนอก โดยไม่พิจารณาว่าเป็นความจริงหรือไม่
การกระทำใดๆที่เป็นการส่งต่อ การส่ง การถ่ายโอน การเปิดเผย การจัดหา การรั่วไหล การทำซ้ำ การทำสำเนา หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (อีเมล์, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ศาสนา, ความเชื่อ ฯลฯ) ของบริษัท ผู้ใช้อื่นหรือบุคคลอื่น โดยปราศจากความยินยอมจากบริษัทหรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
การส่งต่อ การเปิดเผย การทำซ้ำ การประกาศ หรือการแบ่งปันงานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัท ผู้ใช้อื่น หรือบุคคลภายนอกกับผู้ใช้อื่น หรือบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้า
การกระทำใดๆ เช่นการสร้างไวรัส หรือการเจาะโปรแกรมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอย่างราบรื่นของบริษัท
การกระทำที่เป็นการข่มขู่ อนาจาร หมิ่นประมาทหรือเลือกปฏิบัติ
การกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองหรือศาสนา
การใช้ชื่อ อีเมล์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นเพื่อใช้โมนิพลา หรือ บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์
การใช้ชื่อของบริษัทโดยปราศจากความยินยอมของบริษัท
การเสนอชักจูงให้บุคคลอื่นเอนเอียงในการใช้สิทธิออกเสียงหรือกระตุ้นสิทธิการออกเสียงในทางใด เมื่อเข้าร่วมในการลงคะแนน
การเปลี่ยนแปลง การลบ การซ่อนโฆษณาภายในพื้นที่ส่วนตัวของบริษัท
การกระทำที่ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ความผิดอาญา หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการกระทำใดๆที่อาจถือว่าเป็นการกระทำเช่นนั้น
การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือการกระทำใดๆที่อาจถือว่าเป็นการกระทำเช่นนั้น
การกระทำธุรกิจหรือกิจการทำเงิน หรือการกระทำใดๆที่สอดคล้อง หรือในการเตรียมการเพื่อกิจการเหล่านั้น
การจัดหา การแสดง หรือการพยายามแสดงรูปภาพ เสียง หรือข้อความลามก
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (18) (19) (20) หรือ(21)
การกระทำอื่นใดที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของโมนิพลา

ข้อ 10. มาตรการในการตอบโต้การกระทำที่ต้องห้าม

หากบริษัทตัดสินว่ามีการฝ่าฝืนรายการในข้อกำหนดก่อนหน้านี้ บริษัทอาจใช้มาตรการทั้งหมดหรือมาตรการใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวหรือให้ความยินยอมจากผู้ใช้ ในกรณีนี้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องเหตุผลในการใช้มาตรการหรือให้บริษัทรับผิดชอบในกรณีที่เกี่ยวกับการต่างๆดังนี้
การระงับบริการชั่วคราว ระยะเวลาการระงับบริการจะต้องถูกยกเลิกตามดุลพินิจของบริษัท
การลบทะเบียน (เพิกถอนการเข้าร่วมโดยสมบูรณ์)
การลบงานเขียนบทความและเนื้อหาอื่นๆ
การเตือนและ/หรือการโฆษณาผ่านทางอีเมล์ส่วนตัว
การประกาศมาตรการใดๆที่บังคับใช้ผ่านทางอีเมล์ส่วนตัว
มาตรการเพิ่มเติมใดๆที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น

ในกรณีทั้งหมดนี้ ข้อกำหนดดังต่อไปนี้จะบังคับใช้กับข้อ: 3.3, 5.2, 8 และ 11

ข้อ 11. การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

หากผู้ใช้ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ผู้ใช้อื่น ผู้โฆษณา ลูกค้าของผู้ใช้ หรือบุคคลอื่นในการใช้โมนิพลา ผู้ใช้จะรับผิดชอบในการทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจะต้องชดเชยค่าเสียหาย

สิทธิ์เรียกร้องใดๆที่ ผู้ใช้มีต่อบริษัท เช่น สิทธิการกลับสู่สภาพเดิม จะถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่ผู้ใช้ได้สิทธินั้นๆ ภายในหนึ่งปีนับแต่เกิดเหตุขัดข้อง

ข้อ 12. กฎหมายที่บังคับใช้

สัญญาฉบับนี้ให้บังคับใช้ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น

ข้อ 13. การเป็นโมฆะบางส่วน

การไม่มีผลบังคับของข้อสัญญาใดของสัญญาบริการโมนิพลาจะไม่มีผลกระทบถึงความสมบูรณ์ของข้อสัญญาอื่นในสัญญาบริการโมนิพลา ในกรณีขอบเขตที่ข้อสัญญาของสัญญาบริการโมนิพลาไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่สามารถยอมรับได้ในสถานการณ์ที่ได้รับตามกฎเกณฑ์ที่มีเหตุผลและเป็นธรรม ข้อสัญญาที่บังคับใช้ระหว่างคู่สัญญาจะแทนที่โดยการพิจารณาที่สามารถยอมรับได้และสอดคล้องกับข้อสัญญาในส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยพิจารณาถึงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของข้อสัญญาบริการโมนิพลา

ข้อ 14. เขตอำนาจศาล

ข้อพิพาททางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโมนิพลาจะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลญี่ปุ่น

ข้อ 15. การแก้ไขสัญญาและข้อสัญญานี้

สัญญานี้หรือข้อสัญญาอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในเวลาใดๆ ตามดุลพินิจของบริษัทโดยไม่ต้องมีความยินยอมของผู้ใช้ การใช้โมนิพลาต่อไปของผู้ใช้ตามข้อสัญญาที่เปลี่ยนแปลง ถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อสัญญาที่แก้ไข

แก้ไข 2/22/2551
แก้ไข 5/27/2552
แก้ไข 7/9/2552
แก้ไข 11/18/2552
แก้ไข 4/28/2554
แก้ไข 6/9/2554
แก้ไข 10/18/2554
แก้ไข 8/29/2555
แก้ไข 9/9/2556